วิธี Allow Windows Firewall ด้วย Port ที่ต้องการ

1. ไปที่ Start Menu 2. ค้นหาคำว่า Windows Firewall Advanced 3. ไปที่แถบ Inbound Rules -> New Rule -> เลือก Port -> กด Next 4. เลือก Protocol ที่ต้องการ TCP หรือ UDP5. กำหนด Port ที่ต้องการให้อนุญาต 6. เลือก Allow the connection 7. เลือกเป็น Public, Domain, Private ทั้งหมด 8. กำหนดตั้งชื่อที่ต้องการ และกด Finish