วิธี Allow Windows Firewall ด้วย Port ที่ต้องการ

1. ไปที่ Start Menu

2. ค้นหาคำว่า Windows Firewall Advanced

3. ไปที่แถบ Inbound Rules -> New Rule -> เลือก Port -> กด Next

4. เลือก Protocol ที่ต้องการ TCP หรือ UDP
5. กำหนด Port ที่ต้องการให้อนุญาต

6. เลือก Allow the connection

7. เลือกเป็น Public, Domain, Private ทั้งหมด

8. กำหนดตั้งชื่อที่ต้องการ และกด Finish